PARTNERI :

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

PARTNERI :

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

 

 

Navštívte Najkosacky.sk u ShopMania

 

 

Navštívte Najkosacky.sk u ShopMania

obchodné podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky

vstup-shop5B15D

J&M Technik, s.r.o. – Všeobecné obchodné podmienky


1. medzi stranami
„Kupujúci“ znamená spoločnosť alebo osobu, s ktorou 
J&M Technik, s.r.ouzavrela Zmluvu, alebo nákup.
„Zmluva“ znamená zmluvu o predaji tovaru, uzatvorenú medzi 
J&M Technik, s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 „
J&M Technik, s.r.o. alebo „Predávajúci“ J&M Technik, s.r.o s.r.o. Pezinská 18, 901 01 Malacky I ČO: 45373965 , IčDPH: SK 2022982687, Obchodný register okr. súd v Bratislave I vl.63701


VOP“ Tieto Všeobecné obchodné podmienky.

J&M Technik, s.r.o – Všeobecné obchodné podmienky

2. POUŢITEĽNOSŤ A ZMENA PODMIENOK
2.1. Ak Zmluva výslovne nestanoví inak, tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi 
J&M Technik, s.r.o. a Kupujúcim, ktoré vznikajú na základe Zmluvy. Tieto VOP vylučujú použitie všetkých iných zmluvných alebo vzorových podmienok, na ktoré sa mohol Kupujúci odvolávať v akýchkoľvek jeho oznámeniach alebo predchádzajúcich konaniach a pod.
2.2. VOP tvorí v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 ObchZ. neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporov medzi Zmluvou a VOP sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy.
2.3. Kupujúci vyhotovením objednávky akceptuje použitie VOP na dodávky tovaru od Predávajúceho.
2.4. Tieto VOP upravujú ďalej proces uzatvárania Zmluvy a predstavujú dohodu Kupujúceho a Predávajúceho o budúcej praxi pri uzatváraní zmlúv (napr. v zmysle § 275 ods. 4 ObchZ.).
2.5. V prípade poskytovania služieb spoločnosťou 
J&M Technik, s.r.o. sa ustanovenia týchto VOP použijú primerane.

3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Ponuky Predávajúceho na internete, v inzercii a pod. predstavujú nezáväznú informáciu o ponúkanom sortimente tovaru a nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 ObchZ. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy tlačových chýb a zmeny ponuky, a to bez akejkoľvek zodpovednosti z jeho strany. Váha, rozmery, kapacita, výkony, vyobrazenie a ostatné údaje obsiahnuté v týchto ponukách sú orientačnými údajmi, ktoré sa môžu líšiť od skutočnosti v rozsahu, ktorý nemá vplyv na funkčnosť tovaru na obvyklý účel.
3.2. Objednávku (návrh na uzatvorenie zmluvy) môže Kupujúci urobiť telefonicky, písomne, faxom, elektronicky alebo inou formou, ktorú predávajúci uvádza ako možnú v aktuálnych ponukách, podľa špecifikácie tovaru v ponuke.
3.3. 
J&M Technik, s.r.o môže podľa svojho uváženia vyjadriť súhlas s objednávkou (prijatie návrhu) potvrdením objednávky alebo odoslaním tovaru či iným podobným úkonom bez vyrozumenia Kupujúceho v zmysle § 275 ods. 4 ObchZ.

4. TVORBA CIEN
4.1. Ak nie je výslovne uvedené niečo iné, platí, že ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvádzané s DPH a nezahŕňajú dopravu.
4.2. Pri objednávke prostredníctvom internetu platí cena uvádzaná v okamihu objednania. Pri telefonickej objednávke platí cena oznámená operátorom. V prípade pochybností sa použije cena podľa aktuálnej ponuky na internete.
4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy cien v prípade nárastu nákladov vzniknutých v dôsledku skutočností mimo jeho kontroly, ktoré sa objavili v období po uverejnení ponuky (zvýšenie daní, zmena menového kurzu, výrazné zmeny dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru a pod.), a to prostredníctvom zverejnenia oznámenia na internete, a pokiaľ už došlo k uzatvoreniu zmluvy, potom na základe jednostranného písomného oznámenia Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci so zvýšením ceny nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5. PLATBA
5.1. Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená až pripísaním celej kúpnej ceny (popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet Predávajúceho. V prípade oneskorenia zaplatenia kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z oneskorenia vo výške 0,1 % za každý deň oneskorenia.
5.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo okamihom dodania tovaru (pozri čl.6), a to tým okamihom, ktorý nastane neskôr. Kým je tovar vo vlastníctve 
J&M Technik, s.r.osa môže pre nesplnenie povinností Kupujúceho znovu ujať držby tovaru. Kým vlastníctvo neprejde na Kupujúceho, je Kupujúci povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje náklady opatrovať, akoby bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijako nakladať, ani ho používať alebo doň zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru.
5.3. V prípade, že Kupujúci zaplatil zálohu na kúpnu cenu tovaru dodávaného na zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa čl. 8.2.
5.4. Kupujúci je povinný nahradiť 
J&M Technik, s.r.o. všetky náklady a výdaje, ktoré jej vzniknú pre akékoľvek porušenie platobných alebo iných povinností Kupujúcim, vrátane (avšak bez obmedzenia) nákladov právneho zastúpenia kvôli vymáhaniu neuhradených platieb.
5.5. V prípade vrátenia tovaru Predávajúcemu (napr. podľa čl. 7.5) je Predávajúci oprávnený viazať vrátenie kúpnej ceny na schválenie daňového dobropisu Kupujúcim.

6. DODANIE TOVARU
6.1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odoslaním Kupujúcemu, t. j. je uskutočnené v okamihu, keď je tovar odovzdaný spoločnosťou 
J&M Technik, s.r.o prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho (okamih dodania). Ak uskutočňuje J&M Technik, s.r.o podľa svojej voľby prepravu tovaru na svoje náklady, je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v dohodnutom mieste určenia. Pri osobnom prevzatí je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v sídle Predávajúceho; ak je dohodnutá lehota na prevzatie, je dodanie uskutočnené v posledný deň dohodnutej lehoty, ak si Kupujúci neprevezme tovar skôr.
6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare a s tým súvisiaca celá zodpovednosť voči tretím osobám prechádza v okamihu dodania na Kupujúceho.
6.3. Čas dodania určuje Predávajúci. Čas dodania uvádzaný v ponuke (čl. 3.1) či v Zmluve je iba orientačný a 
J&M Technik, s.r.o nie je zodpovedná za škody vzniknuté pre oneskorenie dodania vzhľadom na predpokladaný čas dodania. V prípade, že sa dodanie oneskorí vzhľadom na predpokladaný čas dodania o viac ako 12 mesiacov, postupuje sa primerane podľa čl. 8.2.
6.4. V prípade, ţe nie je moţné tovar dodať Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu na strane Kupujúceho, bude
tovar na účely plynutia záručnej lehoty, stanovenia dňa splatnosti kúpnej ceny a pod. považovaný za dodaný v okamihu dodania. 
J&M Technik, s.r.o je oprávnená podľa svojho uváženia ponechať tovar v mieste určenia alebo tovar uskladniť dovtedy, kým tovar Kupujúci neprevezme, a po uplynutí 1 mesiaca ho predať; Kupujúci je zodpovedný za všetky náklady a výdaje s tým súvisiace. NárokJ&M Technik, s.r.o na náhradu škody vzniknutej v dôsledku neprevzatia tovaru Kupujúcim tým zostáva nedotknutý.

7. ZÁRUKA na tovar
7.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré bránia používaniu veci na obvyklé účely, existujúce ku dňu prechodu nebezpečenstva škody na veci (t. j. od dodania tovaru podľa čl. 6.1), alebo na chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Záručná lehota je 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. V prípade výmeny alebo opravy tovaru pri uplatnení záruky sa trvanie pôvodnej záručnej lehoty neprerušuje, predlžuje sa však o čas opravy (výmeny).
7.2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar čo najskôr po prevzatí (§ 427 ObchZ.) a bez zbytočného odkladu oznámiť, že tovar má chyby (§ 428 ObchZ.) a prestať tovar používať. Tieto povinnosti primerane platia aj na chyby, ktoré sa vyskytli v záručnej lehote, keď je Kupujúci povinný oznámiť chybu bez zbytočného odkladu po jej výskyte, najneskôr však v posledný deň záručnej lehoty. Predávajúci nezodpovedá za chyby – alebo za zhoršenie existujúcich chýb – vzniknuté v dôsledku porušenia týchto povinností; v prípade podstatného zhoršenia stavu veci Kupujúci stráca práva z chýb.
7.3. Ak neinformuje Kupujúci 
J&M Technik, s.r.oo chybe tovaru do 2 týždňov odo dňa, keď sa taká chyba stala očividná, stráca právo na uplatnenie práv z chýb. Na výzvu Predávajúceho je Kupujúci povinný uplatniť práva z chýb (resp. predchádzajúce oznámenie doplniť) na predpísanom formulári Predávajúceho, inak stráca práva z chýb tovaru.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na: spotrebný materiál, ako napr. olej, klinové remene a pod., bežné opotrebenie, koróziu alebo únik hydraulickej kvapaliny; chyby tovaru, ktorý nebol správne nainštalovaný, uskladnený alebo použitý (pod nesprávnym použitím sa rozumie najmä porušenie návodu na použitie alebo neodborné použitie pri nedostatočnej kvalifikácii), tovar, ktorého údržbu nevykonali kvalifikovaní technici, tovar, ktorý bol pozmenený alebo poškodený akýmkoľvek konaním Kupujúceho alebo tretích osôb mimo kontroly 
J&M Technik, s.r.o alebo v dôsledku vyššej moci, a tovar znečistený.
7.5. Práva z chýb tovaru: Ak má tovar chyby podľa čl. 7.1., je 
J&M Technik, s.r.opovinná podľa vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť taký tovar (alebo jeho poškodenú, chybnú časť), alebo v prípade, že tovar (alebo jeho poškodená, chybná časť) sa nedá z akéhokoľvek dôvodu opraviť alebo vymeniť, vrátiť cenu takého tovaru Kupujúcemu po tom, čo Kupujúci vráti tovar J&M Technik, s.r.o Akýkoľvek tovar vrátený J&M Technik, s.r.o, ktorý sa nedá opraviť, prechádza do vlastníctvaJ&M Technik, s.r.o Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny alebo vrátenia tovaru nesie Kupujúci. Výslovne sa dohoduje, že sa v prípade chýb veci vylučuje použitie § 379 veta prvá ObchZ. a § 380 ObchZ., takže Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru k a odJ&M Technik, s.r.o, a J&M Technik, s.r.onie je takisto zodpovedná za zmarený zisk Kupujúceho, ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.
7.6. Ak je tovar (alebo jeho časti) opravený u Kupujúceho, cestovné a náklady na ubytovanie, ktoré 
J&M Technik, s.r.o vzniknú, nesie Kupujúci; namiesto skutočne vynaložených nákladov je Predávajúci oprávnený požadovať úhradu podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov Predávajúceho, ak nepresahuje skutočne vynaložené náklady.
7.7. V prípade, že 
J&M Technik, s.r.o splní ustanovenie článku 7.5., nemá žiadnu ďalšiu povinnosť voči existencii chyby tovaru.
7.8. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z chýb je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré
Predávajúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za prácu technikov Predávajúceho vo výške zodpovedajúcej odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov Predávajúceho.
7.9. V prípade služieb 
J&M Technik, s.r.o zaručuje, že tieto služby budú poskytnuté pri vynaložení odborných schopností a starostlivosti.

8. VYŠŠIA MOC
8.1.
J&M Technik, s.r.o si vyhradzuje právo odložiť dodanie tovaru alebo odstúpiť od Zmluvy úplne alebo čiastočne, ak nemôţe náležite vykonávať svoju obchodnú činnosť kvôli nepredvídateľnej a neodstrániteľnej prekážke v obchodnej činnosti mimo jej kontroly, vrátane (ale v žiadnom prípade bez obmedzení) prípadov vydania určitého zákona, predpisu alebo nariadenia (či už platného alebo neplatného), vojny alebo výnimočného stavu štátu, nepokojov, požiarov, nedostatku pracovných síl, obmedzenia alebo oneskorenia na strane dopravcu, alebo neschopnosť, alebo oneskorenie pri získavaní dodávok potrebných alebo vhodných materiálov.
8.2. V prípadoch vyššej moci, trvajúcej nepretržite dlhšie ako 12 mesiacov, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
9.1. Výslovne sa dohoduje, že sa v prípade vzniku škody v dôsledku konania SEKA-MA,s.r.o vylučuje použitie § 379 veta prvá ObchZ. a § 380 ObchZ. v tom zmysle, že na strane 
J&M Technik, s.r.o nevzniká žiadna zodpovednosť za škodu, kým cena tovaru a/alebo služieb nie je úplne uhradená; uvedená zodpovednosť, pokiaľ vznikne, je navyše obmedzená výškou ceny takého tovaru a/alebo služieb. J&M Technik, s.r.o nie je zodpovedná za žiadnu škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu v dôsledku jej oneskorenia. J&M Technik, s.r.o nie je takisto zodpovedná za zmarený zisk Kupujúceho, ani za iné nepriame škody.

10. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
10.1. Kupujúci uznáva, že nezíska žiadne práva k akémukoľvek patentu, ochrannej známke, obchodnému menu ani akémukoľvek inému duševnému vlastníctvu, ktoré 
J&M Technik, s.r.o vlastní alebo používa. Kupujúci sa zaväzuje nekonať alebo nedovoliť, aby bolo konané čokoľvek, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom nepriaznivo pôsobiť na platnosť alebo hodnotu duševného vlastníctvaJ&M Technik, s.r.o alebo poškodiť dobrú povesť J&M Technik, s.r.o.

11. POSTÚPENIE
11.1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
J&M Technik, s.r.o
11.2. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva voči pohľadávke J&M Technik, s.r.o

12. ROZHODNÉ PRÁVO
12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito VOP neupravené sa riadia slovenskými právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
13.1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú svoju účinnosť dňom 1. 2.2012

Ochrana osobných údajov
Rešpektujeme a chránime vaše súkromie – tak ako nám to ukladá zákon.
Aby sme vám mohli ponúknuť komplexné služby, potrebujeme evidovať niektoré Vaše údaje. So všetkými Vašimi dátami (kontaktne údaje, dáta o nákupoch a pod.) samozrejme zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a chránime ich pred zneužitím. Niektoré údaje sú nevyhnutné na vykonanie účtovných operácií, archiváciu daňových dokladov či identifikáciu bankových prevodov. Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Výnimku tvorí iba verejný dopravca, ktorému je na objednávke prepravy oznámené nevyhnutné množstvo údajov slúžiace na bezproblémové dodanie tovaru.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch (za tu uvedených podmienok). Registráciou v rámci internetového obchodu, registráciou žiadateľa o novinky, účastníka ankety, súťaže a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom, poštou, telefonicky, alebo iným spôsobom. Pokiaľ si nebudete želať získavať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť – v prípade e-mailu napr. podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné.
Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Ostanú pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí-odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám. Ste však oprávnený podľa §20 odst.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou. Ďakujeme za pochopenie.

 


záručný a pozáručný servis priamo u nás: